පිටුවේ ඉතිහාසය

පරිශීලක_සාකච්ඡාව: Synthebot

9 නොවැම්බර් 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Synthebot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි