පිටුවේ ඉතිහාසය

පරිශීලක_සාකච්ඡාව:MerlIwBot

22 සැප්තැම්බර් 2012

21 සැප්තැම්බර් 2012

20 සැප්තැම්බර් 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක_සාකච්ඡාව:MerlIwBot" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි