පිටුවේ ඉතිහාසය

19 මැයි 2020

15 ඔක්තෝබර් 2019

27 මාර්තු 2019

17 සැප්තැම්බර් 2016

14 අගෝස්තු 2016

11 පෙබරවාරි 2016

21 දෙසැම්බර් 2015

5 අගෝස්තු 2015

2 පෙබරවාරි 2015

1 පෙබරවාරි 2015

2 නොවැම්බර් 2014

7 අගෝස්තු 2014

5 මැයි 2014

3 ඔක්තෝබර් 2013

28 සැප්තැම්බර් 2013

2 ජූනි 2013

15 අප්‍රේල් 2013

9 මාර්තු 2013

1 පෙබරවාරි 2013

9 දෙසැම්බර් 2012

2 දෙසැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

6 නොවැම්බර් 2012

27 ඔක්තෝබර් 2012

25 ඔක්තෝබර් 2012

24 ඔක්තෝබර් 2012

6 සැප්තැම්බර් 2012

22 ජූලි 2012

13 අප්‍රේල් 2012

20 මාර්තු 2012

20 පෙබරවාරි 2012

17 පෙබරවාරි 2012

14 ඔක්තෝබර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

17 ජූලි 2011

4 ජූලි 2011

2 ජූලි 2011

13 ජූනි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිගණක_දෘඩාංග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි