පිටුවේ ඉතිහාසය

28 දෙසැම්බර් 2021

27 දෙසැම්බර් 2021

26 දෙසැම්බර් 2021

5 නොවැම්බර් 2016

22 ජූනි 2013

14 අප්‍රේල් 2013

4 මාර්තු 2013

25 පෙබරවාරි 2013

1 පෙබරවාරි 2013

9 ඔක්තෝබර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

28 සැප්තැම්බර් 2012

2 අගෝස්තු 2012

8 ජූනි 2012

11 මැයි 2012

30 අප්‍රේල් 2012

19 අප්‍රේල් 2012

15 නොවැම්බර් 2011

24 සැප්තැම්බර් 2011

23 සැප්තැම්බර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

7 සැප්තැම්බර් 2011

31 ජූලි 2011

26 ජූලි 2011

20 ජූනි 2011

13 ජූනි 2011

19 මැයි 2011

8 මැයි 2011

25 අප්‍රේල් 2011

11 නොවැම්බර් 2010

17 සැප්තැම්බර් 2010

8 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/නව_දිල්ලිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි