පිටුවේ ඉතිහාසය

9 ජූලි 2020

8 ජූලි 2020

7 ජූලි 2020

29 නොවැම්බර් 2015

1 නොවැම්බර් 2015

7 නොවැම්බර් 2014

26 අප්‍රේල් 2014

21 නොවැම්බර් 2013

27 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

21 සැප්තැම්බර් 2012

22 අප්‍රේල් 2012

31 මාර්තු 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

13 දෙසැම්බර් 2011

18 ඔක්තෝබර් 2011

18 ජූනි 2011

4 නොවැම්බර් 2010

17 සැප්තැම්බර් 2010

21 අගෝස්තු 2010

28 මැයි 2010

6 ජූනි 2009

15 මැයි 2009

26 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දේවානම්පිය_තිස්ස_රජ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි