පිටුවේ ඉතිහාසය

27 පෙබරවාරි 2020

12 අගෝස්තු 2019

31 ජූලි 2018

31 දෙසැම්බර් 2017

1 ඔක්තෝබර් 2017

13 සැප්තැම්බර් 2017

3 සැප්තැම්බර් 2017

5 ජූලි 2017

3 ඔක්තෝබර් 2016

29 සැප්තැම්බර් 2016

27 සැප්තැම්බර් 2016

26 සැප්තැම්බර් 2016

24 සැප්තැම්බර් 2016

23 සැප්තැම්බර් 2016

22 සැප්තැම්බර් 2016

21 සැප්තැම්බර් 2016

20 සැප්තැම්බර් 2016

20 සැප්තැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

18 ජනවාරි 2013

6 ජනවාරි 2013

14 නොවැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

24 ඔක්තෝබර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දෙමළ_භාෂාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි