පිටුවේ ඉතිහාසය

15 සැප්තැම්බර් 2021

3 මාර්තු 2017

27 පෙබරවාරි 2017

21 අගෝස්තු 2016

2 දෙසැම්බර් 2014

31 මැයි 2014

12 අප්‍රේල් 2013

16 මාර්තු 2013

15 මාර්තු 2013

14 මාර්තු 2013

12 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

10 මාර්තු 2013

14 නොවැම්බර් 2012

5 නොවැම්බර් 2012

24 අප්‍රේල් 2012

7 අප්‍රේල් 2012

1 ජනවාරි 2012

26 ඔක්තෝබර් 2011

16 ඔක්තෝබර් 2011

28 සැප්තැම්බර් 2011

29 නොවැම්බර් 2010

5 නොවැම්බර් 2010

30 ඔක්තෝබර් 2010

6 ඔක්තෝබර් 2010

11 අගෝස්තු 2010

18 ජූලි 2010

14 පෙබරවාරි 2010

9 ජනවාරි 2010

23 ඔක්තෝබර් 2009

17 ඔක්තෝබර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දීපාවලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි