පිටුවේ ඉතිහාසය

23 ජනවාරි 2022

16 ජූලි 2021

15 අප්‍රේල් 2019

27 දෙසැම්බර් 2016

9 පෙබරවාරි 2016

5 ජනවාරි 2015

4 ජූලි 2014

2 අප්‍රේල් 2013

3 මාර්තු 2013

6 පෙබරවාරි 2013

13 සැප්තැම්බර් 2012

12 සැප්තැම්බර් 2012

30 ජූනි 2012

28 මැයි 2012

12 අප්‍රේල් 2012

10 මාර්තු 2012

30 ජනවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

1 ජනවාරි 2012

16 දෙසැම්බර් 2011

6 නොවැම්බර් 2011

7 ඔක්තෝබර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

9 සැප්තැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දිලීර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි