පිටුවේ ඉතිහාසය

9 පෙබරවාරි 2021

13 ඔක්තෝබර් 2020

22 නොවැම්බර් 2019

31 දෙසැම්බර් 2018

15 පෙබරවාරි 2017

22 ජනවාරි 2017

14 ජූනි 2016

2 ඔක්තෝබර් 2015

30 සැප්තැම්බර් 2015

17 සැප්තැම්බර් 2014

10 මැයි 2014

7 සැප්තැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

22 ජනවාරි 2013

31 මාර්තු 2012

8 දෙසැම්බර් 2011

2 දෙසැම්බර් 2011

8 නොවැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

17 ජූලි 2011

9 ජූලි 2011

5 අප්‍රේල් 2011

7 මාර්තු 2011

27 මැයි 2010

11 මැයි 2010

6 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

17 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දළදා_වහන්සේ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි