පිටුවේ ඉතිහාසය

13 සැප්තැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

16 නොවැම්බර් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2012

18 ඔක්තෝබර් 2012

15 මැයි 2012

29 මාර්තු 2012

16 මාර්තු 2012

27 ජනවාරි 2012

24 ජනවාරි 2012

5 දෙසැම්බර් 2011

8 නොවැම්බර් 2011

6 අප්‍රේල් 2011

5 අප්‍රේල් 2011

2 මාර්තු 2011

12 පෙබරවාරි 2011

3 පෙබරවාරි 2011

25 අප්‍රේල් 2010

19 පෙබරවාරි 2010

13 ජනවාරි 2010

27 දෙසැම්බර් 2009

25 දෙසැම්බර් 2009

24 දෙසැම්බර් 2009

23 නොවැම්බර් 2009

22 නොවැම්බර් 2009

3 නොවැම්බර් 2009

25 ඔක්තෝබර් 2009

8 ඔක්තෝබර් 2009

1 ඔක්තෝබර් 2009

13 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දත්ත" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි