පිටුවේ ඉතිහාසය

5 මැයි 2020

11 මාර්තු 2013

23 දෙසැම්බර් 2012

13 දෙසැම්බර් 2012

12 දෙසැම්බර් 2012

9 දෙසැම්බර් 2012

7 දෙසැම්බර් 2012

10 නොවැම්බර් 2012

4 නොවැම්බර් 2012

27 සැප්තැම්බර් 2012

30 අගෝස්තු 2012

25 අගෝස්තු 2012

12 ජූලි 2012

8 ජූනි 2012

2 ජූනි 2012

21 මැයි 2012

20 මැයි 2012

19 මැයි 2012

2 අප්‍රේල් 2012

28 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

6 මාර්තු 2012

5 පෙබරවාරි 2012

18 ජනවාරි 2012

14 ජනවාරි 2012

13 ජනවාරි 2012

2 ජනවාරි 2012

18 දෙසැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

27 ඔක්තෝබර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

16 අගෝස්තු 2011

10 ජූලි 2011

20 ජූනි 2011

23 මැයි 2011

7 මැයි 2011

17 අප්‍රේල් 2011

11 අප්‍රේල් 2011

6 අප්‍රේල් 2011

21 මාර්තු 2011

16 මාර්තු 2011

7 මාර්තු 2011

30 ජනවාරි 2011

25 ජනවාරි 2011

26 දෙසැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/දකුණු_ඇමෙරිකාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි