පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

6 දෙසැම්බර් 2020

9 පෙබරවාරි 2020

19 අගෝස්තු 2019

7 නොවැම්බර් 2018

20 මැයි 2018

20 නොවැම්බර් 2016

9 පෙබරවාරි 2016

21 දෙසැම්බර් 2015

12 ජූනි 2015

9 ජූනි 2015

12 සැප්තැම්බර් 2014

15 අගෝස්තු 2014

10 අගෝස්තු 2014

5 ඔක්තෝබර් 2013

10 ජූනි 2013

1 ජූනි 2013

7 මාර්තු 2013

24 ඔක්තෝබර් 2012

5 ඔක්තෝබර් 2012

21 සැප්තැම්බර් 2012

14 ජූලි 2012

6 ජූනි 2012

24 අප්‍රේල් 2012

20 අප්‍රේල් 2012

25 මාර්තු 2012

23 මාර්තු 2012

16 මාර්තු 2012

13 මාර්තු 2012

9 මාර්තු 2012

30 ඔක්තෝබර් 2011

23 අගෝස්තු 2011

24 ජූලි 2011

11 ජූලි 2011

6 ජූලි 2011

23 ජූනි 2011

7 මැයි 2011

18 අප්‍රේල් 2011

3 අප්‍රේල් 2011

4 මාර්තු 2011

29 ජනවාරි 2011

22 ජනවාරි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/තොරතුරු_තාක්‍ෂණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි