පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජූනි 2022

12 ජූලි 2019

3 නොවැම්බර් 2015

5 ජූනි 2014

11 මාර්තු 2013

23 පෙබරවාරි 2013

18 පෙබරවාරි 2013

16 පෙබරවාරි 2013

26 ජනවාරි 2013

11 ජනවාරි 2013

8 ඔක්තෝබර් 2012

5 ඔක්තෝබර් 2012

27 සැප්තැම්බර් 2012

21 ජූනි 2012

2 පෙබරවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

12 නොවැම්බර් 2011

30 ඔක්තෝබර් 2011

31 අගෝස්තු 2011

30 අගෝස්තු 2011

9 ජූලි 2011

24 මැයි 2011

22 මැයි 2011

28 මාර්තු 2011

24 පෙබරවාරි 2011

22 පෙබරවාරි 2011

21 අගෝස්තු 2010

8 ජූලි 2010

6 ජූලි 2010

25 දෙසැම්බර් 2009

24 දෙසැම්බර් 2009

27 අප්‍රේල් 2009

11 මාර්තු 2009

9 මාර්තු 2009

6 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/තිරසාර_සංවර්ධනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි