පිටුවේ ඉතිහාසය

1 පෙබරවාරි 2016

16 දෙසැම්බර් 2015

15 සැප්තැම්බර් 2014

19 දෙසැම්බර් 2013

17 මාර්තු 2013

16 මාර්තු 2013

15 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

10 මාර්තු 2013

9 මාර්තු 2013

15 ජූලි 2012

29 මැයි 2012

5 මැයි 2012

5 මාර්තු 2012

1 මාර්තු 2012

22 ජනවාරි 2012

20 නොවැම්බර් 2011

17 නොවැම්බර් 2011

6 නොවැම්බර් 2011

17 ඔක්තෝබර් 2011

16 ඔක්තෝබර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

29 අගෝස්තු 2011

24 ජූලි 2011

30 මැයි 2011

20 මැයි 2011

5 පෙබරවාරි 2011

20 නොවැම්බර් 2010

22 සැප්තැම්බර් 2010

8 සැප්තැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඩී.ඩී.ටී" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි