පිටුවේ ඉතිහාසය

28 දෙසැම්බර් 2017

25 අප්‍රේල් 2015

24 ජනවාරි 2013

25 ඔක්තෝබර් 2012

23 අගෝස්තු 2012

19 අගෝස්තු 2012

11 අගෝස්තු 2012

27 ජූලි 2012

17 ජූලි 2012

15 ජූලි 2012

9 ජූලි 2012

1 ජූනි 2012

13 මැයි 2012

12 මැයි 2012

26 අප්‍රේල් 2012

7 අප්‍රේල් 2012

6 අප්‍රේල් 2012

29 මාර්තු 2012

4 පෙබරවාරි 2012

1 පෙබරවාරි 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

9 දෙසැම්බර් 2011

22 නොවැම්බර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

14 ජූලි 2011

8 ජූලි 2011

24 ජූනි 2011

22 ජූනි 2011

3 ජූනි 2011

18 මැයි 2011

11 මැයි 2011

5 මැයි 2011

8 අප්‍රේල් 2011

24 මාර්තු 2011

21 මාර්තු 2011

17 මාර්තු 2011

5 ජනවාරි 2011

17 දෙසැම්බර් 2010

8 දෙසැම්බර් 2010

1 දෙසැම්බර් 2010

27 නොවැම්බර් 2010

4 ජූලි 2010

28 මැයි 2010

29 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජෝර්ජියා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි