පිටුවේ ඉතිහාසය

29 ජූනි 2016

11 මාර්තු 2013

9 මාර්තු 2013

20 ජනවාරි 2013

12 දෙසැම්බර් 2012

28 නොවැම්බර් 2012

18 නොවැම්බර් 2012

20 ජූලි 2012

29 මැයි 2012

24 මැයි 2012

13 දෙසැම්බර් 2011

10 දෙසැම්බර් 2011

16 ඔක්තෝබර් 2011

12 ඔක්තෝබර් 2011

24 සැප්තැම්බර් 2011

21 සැප්තැම්බර් 2011

1 ජූලි 2011

23 මැයි 2011

14 මැයි 2011

31 ජනවාරි 2011

6 දෙසැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

23 සැප්තැම්බර් 2010

18 සැප්තැම්බර් 2010

31 මැයි 2010

16 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජොන්_වොයිට්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි