පිටුවේ ඉතිහාසය

14 සැප්තැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

12 පෙබරවාරි 2013

31 ජනවාරි 2013

8 දෙසැම්බර් 2012

20 සැප්තැම්බර් 2012

26 අගෝස්තු 2012

22 අගෝස්තු 2012

3 අගෝස්තු 2012

26 ජූලි 2012

18 ජූලි 2012

1 ජූලි 2012

22 ජූනි 2012

11 ජූනි 2012

7 මැයි 2012

16 පෙබරවාරි 2012

11 පෙබරවාරි 2012

8 දෙසැම්බර් 2011

11 අගෝස්තු 2011

27 ජූනි 2011

20 ජූනි 2011

26 මැයි 2011

23 අප්‍රේල් 2011

20 අප්‍රේල් 2011

12 අප්‍රේල් 2011

7 අප්‍රේල් 2011

2 මාර්තු 2011

26 පෙබරවාරි 2011

25 ජනවාරි 2011

22 ජනවාරි 2011

29 දෙසැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

7 ජනවාරි 2010

5 ජනවාරි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

14 දෙසැම්බර් 2009

11 දෙසැම්බර් 2009

15 සැප්තැම්බර් 2009

9 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජුලියස්_සීසර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි