පිටුවේ ඉතිහාසය

4 මාර්තු 2014

8 මාර්තු 2013

24 පෙබරවාරි 2013

13 පෙබරවාරි 2013

15 නොවැම්බර් 2012

19 අගෝස්තු 2012

20 ජූලි 2012

2 ජූලි 2012

17 ජූනි 2012

24 මැයි 2012

14 මැයි 2012

28 මාර්තු 2012

29 පෙබරවාරි 2012

31 ජනවාරි 2012

5 ජනවාරි 2012

11 නොවැම්බර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

18 සැප්තැම්බර් 2011

30 අගෝස්තු 2011

11 අගෝස්තු 2011

18 ජූලි 2011

7 ජූලි 2011

3 ජූලි 2011

18 ජූනි 2011

15 ජූනි 2011

10 මැයි 2011

22 අප්‍රේල් 2011

20 මාර්තු 2011

16 මාර්තු 2011

18 ජනවාරි 2011

7 ජනවාරි 2011

29 දෙසැම්බර් 2010

28 සැප්තැම්බර් 2010

18 සැප්තැම්බර් 2010

31 අගෝස්තු 2010

24 අගෝස්තු 2010

25 අගෝස්තු 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජැමෙයිකාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි