පිටුවේ ඉතිහාසය

21 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

1 නොවැම්බර් 2012

23 සැප්තැම්බර් 2012

11 අගෝස්තු 2012

5 අගෝස්තු 2012

11 ජූලි 2012

22 පෙබරවාරි 2012

28 ජනවාරි 2012

9 අගෝස්තු 2011

9 ජූලි 2011

7 ජූලි 2011

29 මාර්තු 2011

27 පෙබරවාරි 2011

20 නොවැම්බර් 2010

28 සැප්තැම්බර් 2010

26 සැප්තැම්බර් 2010

4 සැප්තැම්බර් 2010

25 මැයි 2010

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජාවා_උපදේශාවලිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි