පිටුවේ ඉතිහාසය

19 ජනවාරි 2015

11 මාර්තු 2013

15 පෙබරවාරි 2013

14 පෙබරවාරි 2013

4 ජනවාරි 2013

22 නොවැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

5 ඔක්තෝබර් 2012

10 ජූලි 2012

6 ජූලි 2012

5 ජූලි 2012

4 ජූලි 2012

3 ජූලි 2012

27 මැයි 2012

27 අප්‍රේල් 2012

22 අප්‍රේල් 2012

17 පෙබරවාරි 2012

11 පෙබරවාරි 2012

21 ජනවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

8 දෙසැම්බර් 2011

30 නොවැම්බර් 2011

15 නොවැම්බර් 2011

29 සැප්තැම්බර් 2011

23 සැප්තැම්බර් 2011

23 ජූනි 2011

16 ජූනි 2011

12 ජූනි 2010

11 ජූනි 2010

28 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජවහර්ලාල්_නේරු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි