පිටුවේ ඉතිහාසය

19 දෙසැම්බර් 2014

3 අප්‍රේල් 2014

30 මාර්තු 2014

15 පෙබරවාරි 2013

20 ජූනි 2012

5 ජූනි 2012

18 මැයි 2012

22 පෙබරවාරි 2012

21 පෙබරවාරි 2012

11 පෙබරවාරි 2012

13 ජනවාරි 2012

28 දෙසැම්බර් 2011

19 දෙසැම්බර් 2011

18 දෙසැම්බර් 2011

5 නොවැම්බර් 2011

24 ඔක්තෝබර් 2011

9 සැප්තැම්බර් 2011

21 අගෝස්තු 2011

30 ජූලි 2011

25 ජූලි 2011

20 ජූනි 2011

20 මැයි 2011

30 ජනවාරි 2011

28 දෙසැම්බර් 2010

3 දෙසැම්බර් 2010

2 දෙසැම්බර් 2010

21 ඔක්තෝබර් 2010

2 ඔක්තෝබර් 2010

20 සැප්තැම්බර් 2010

3 අගෝස්තු 2010

9 මැයි 2010

8 මැයි 2010

13 ජූනි 2008

2 මැයි 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඡයාරූපකරණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි