පිටුවේ ඉතිහාසය

8 නොවැම්බර් 2021

24 ජනවාරි 2019

18 ජනවාරි 2019

16 ජූලි 2016

24 සැප්තැම්බර් 2015

30 නොවැම්බර් 2013

3 අගෝස්තු 2013

27 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

12 දෙසැම්බර් 2012

30 නොවැම්බර් 2012

17 නොවැම්බර් 2012

15 ඔක්තෝබර් 2012

12 ඔක්තෝබර් 2012

11 අගෝස්තු 2012

1 ජූලි 2012

24 මැයි 2012

8 මැයි 2012

7 අප්‍රේල් 2012

12 ජනවාරි 2012

19 දෙසැම්බර් 2011

16 දෙසැම්බර් 2011

25 නොවැම්බර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

17 ජූලි 2011

14 ජූලි 2011

11 ජූලි 2011

21 ජූනි 2011

31 මැයි 2011

29 මැයි 2011

2 ජනවාරි 2011

3 දෙසැම්බර් 2010

10 ඔක්තෝබර් 2010

2 සැප්තැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/චෙකොස්ලෝවැකියාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි