පිටුවේ ඉතිහාසය

28 ජනවාරි 2020

23 සැප්තැම්බර් 2017

2 අගෝස්තු 2017

27 ජූනි 2016

10 මාර්තු 2016

28 පෙබරවාරි 2016

27 පෙබරවාරි 2016

8 ජූලි 2014

25 මාර්තු 2014

10 පෙබරවාරි 2014

7 මාර්තු 2013

17 පෙබරවාරි 2013

4 දෙසැම්බර් 2012

14 ජූලි 2012

28 මැයි 2012

10 පෙබරවාරි 2012

5 දෙසැම්බර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

14 ජූනි 2011

7 අප්‍රේල් 2011

29 මාර්තු 2011

28 මාර්තු 2011

21 මාර්තු 2011

29 ජනවාරි 2011

26 දෙසැම්බර් 2010

5 සැප්තැම්බර් 2010

27 අගෝස්තු 2010

24 ජූනි 2010

22 ජූනි 2010

8 ජූනි 2010

24 මැයි 2010

27 අප්‍රේල් 2010

2 අප්‍රේල් 2010

15 මාර්තු 2010

5 මාර්තු 2010

22 පෙබරවාරි 2010

10 ජනවාරි 2010

6 ජනවාරි 2010

5 ජනවාරි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගෝලීයකරණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි