පිටුවේ ඉතිහාසය

9 මැයි 2019

8 අගෝස්තු 2018

6 අගෝස්තු 2018

26 ජූනි 2016

15 දෙසැම්බර් 2015

22 ඔක්තෝබර් 2015

21 ඔක්තෝබර් 2015

12 ඔක්තෝබර් 2015

10 ඔක්තෝබර් 2015

17 සැප්තැම්බර් 2015

27 ජනවාරි 2015

29 දෙසැම්බර් 2014

18 ජනවාරි 2014

13 ජනවාරි 2014

12 ජනවාරි 2014

18 දෙසැම්බර් 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගේම්_ඔෆ්_ත්‍රෝන්ස්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි