පිටුවේ ඉතිහාසය

18 සැප්තැම්බර් 2016

4 නොවැම්බර් 2015

17 ඔක්තෝබර් 2015

16 සැප්තැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

21 පෙබරවාරි 2013

12 ජූනි 2012

15 මාර්තු 2012

21 ජනවාරි 2012

9 නොවැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

11 අගෝස්තු 2011

31 ජූලි 2011

23 ජූලි 2011

5 නොවැම්බර් 2010

28 ඔක්තෝබර් 2010

6 ජූනි 2010

26 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

26 දෙසැම්බර් 2009

20 දෙසැම්බර් 2009

21 ඔක්තෝබර් 2009

17 සැප්තැම්බර් 2009

16 සැප්තැම්බර් 2009

25 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගිවිසුම්_නීතිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි