පිටුවේ ඉතිහාසය

12 දෙසැම්බර් 2021

5 මැයි 2021

8 ජූලි 2020

1 මැයි 2020

26 මැයි 2019

9 ජූලි 2017

9 ඔක්තෝබර් 2016

29 පෙබරවාරි 2016

4 දෙසැම්බර් 2015

4 නොවැම්බර් 2015

14 සැප්තැම්බර් 2014

22 ජූනි 2014

26 නොවැම්බර් 2013

25 ඔක්තෝබර් 2013

2 මැයි 2013

7 මාර්තු 2013

16 ජනවාරි 2013

30 ඔක්තෝබර් 2012

29 ඔක්තෝබර් 2012

27 ජූනි 2012

26 ජූනි 2012

19 ජූනි 2012

13 ජූනි 2012

30 මැයි 2012

28 අප්‍රේල් 2012

11 අප්‍රේල් 2012

25 මාර්තු 2012

14 මාර්තු 2012

23 ජනවාරි 2012

9 ජනවාරි 2012

8 නොවැම්බර් 2011

23 ජූලි 2011

18 ජූලි 2011

9 ජූලි 2011

29 මැයි 2011

13 මැයි 2011

25 අප්‍රේල් 2011

31 මාර්තු 2011

7 මාර්තු 2011

31 ජනවාරි 2011

23 දෙසැම්බර් 2010

28 ඔක්තෝබර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගණිතය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි