පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

27 දෙසැම්බර් 2020

23 දෙසැම්බර් 2020

5 දෙසැම්බර් 2020

4 දෙසැම්බර් 2015

8 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

18 ජනවාරි 2013

19 දෙසැම්බර් 2012

22 ඔක්තෝබර් 2012

16 අගෝස්තු 2012

18 සැප්තැම්බර් 2011

31 ජූලි 2011

20 ජූලි 2011

14 ජූලි 2011

25 ජූනි 2011

16 ජූනි 2011

17 පෙබරවාරි 2011

25 මැයි 2010

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගණිතමය_ඔප්පු_කිරීම්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි