පිටුවේ ඉතිහාසය

15 සැප්තැම්බර් 2014

14 සැප්තැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

10 මාර්තු 2013

19 අගෝස්තු 2012

18 අගෝස්තු 2012

24 ජූලි 2012

21 අප්‍රේල් 2012

16 අප්‍රේල් 2012

20 දෙසැම්බර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

24 අගෝස්තු 2011

5 අප්‍රේල් 2011

30 මාර්තු 2011

24 නොවැම්බර් 2010

19 ඔක්තෝබර් 2010

21 සැප්තැම්බර් 2010

29 මැයි 2010

27 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කෝසයින_නියමය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි