ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

පිටුවේ ඉතිහාසය

20 ජූනි 2019

7 පෙබරවාරි 2017

16 නොවැම්බර් 2016

15 නොවැම්බර් 2016

9 නොවැම්බර් 2016

18 ඔක්තෝබර් 2016

14 සැප්තැම්බර් 2014

11 මාර්තු 2013

9 මාර්තු 2013

14 පෙබරවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

6 ඔක්තෝබර් 2012

17 සැප්තැම්බර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

15 අගෝස්තු 2012

17 ජූනි 2012

12 අප්‍රේල් 2012

8 ජනවාරි 2012

5 නොවැම්බර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

11 ඔක්තෝබර් 2011

20 ජූලි 2011

27 අප්‍රේල් 2011

21 අප්‍රේල් 2011

20 මාර්තු 2011

25 ජනවාරි 2011

19 ජනවාරි 2011

1 ජනවාරි 2011

28 දෙසැම්බර් 2010

18 මැයි 2010

23 අප්‍රේල් 2010

10 අප්‍රේල් 2010

27 මාර්තු 2010

11 මාර්තු 2010

7 මාර්තු 2010

25 පෙබරවාරි 2010

5 පෙබරවාරි 2010

19 ජනවාරි 2010

16 ඔක්තෝබර් 2009

8 ඔක්තෝබර් 2009

22 සැප්තැම්බර් 2009

14 පෙබරවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කොලෙස්ටරෝල්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි