පිටුවේ ඉතිහාසය

2 මාර්තු 2019

31 ජූලි 2018

15 සැප්තැම්බර් 2016

3 අප්‍රේල් 2014

11 මාර්තු 2013

26 පෙබරවාරි 2013

27 ජනවාරි 2013

7 දෙසැම්බර් 2012

11 නොවැම්බර් 2012

2 නොවැම්බර් 2012

17 ඔක්තෝබර් 2012

6 ඔක්තෝබර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

23 අගෝස්තු 2012

9 ජූලි 2012

7 ජූලි 2012

1 ජූලි 2012

23 ජූනි 2012

21 ජූනි 2012

7 ජූනි 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

27 දෙසැම්බර් 2011

9 දෙසැම්බර් 2011

4 දෙසැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

5 ජූනි 2011

20 මැයි 2011

31 මාර්තු 2011

22 පෙබරවාරි 2011

18 පෙබරවාරි 2011

17 පෙබරවාරි 2011

24 ජනවාරි 2011

23 ජනවාරි 2011

14 දෙසැම්බර් 2010

5 අගෝස්තු 2010

21 මැයි 2010

11 මැයි 2010

8 මැයි 2010

7 මැයි 2010

4 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

6 ජනවාරි 2010

14 දෙසැම්බර් 2009

26 මැයි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කැමරව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි