පිටුවේ ඉතිහාසය

21 මැයි 2019

16 දෙසැම්බර් 2015

18 සැප්තැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

22 පෙබරවාරි 2013

1 දෙසැම්බර් 2012

30 ඔක්තෝබර් 2012

27 ජූලි 2012

9 අප්‍රේල් 2012

21 ජනවාරි 2012

2 දෙසැම්බර් 2011

31 ඔක්තෝබර් 2011

26 ඔක්තෝබර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

1 අප්‍රේල් 2011

18 මාර්තු 2011

26 පෙබරවාරි 2011

21 පෙබරවාරි 2011

15 පෙබරවාරි 2011

13 පෙබරවාරි 2011

26 ජනවාරි 2011

19 ජනවාරි 2011

4 නොවැම්බර් 2010

22 සැප්තැම්බර් 2010

20 සැප්තැම්බර් 2010

11 සැප්තැම්බර් 2010

14 අගෝස්තු 2010

3 අගෝස්තු 2010

5 ජූලි 2010

11 ජූනි 2010

10 ජූනි 2010

23 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

12 දෙසැම්බර් 2009

23 සැප්තැම්බර් 2009

5 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කායවිච්ඡේදවේදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි