පිටුවේ ඉතිහාසය

7 මාර්තු 2013

14 සැප්තැම්බර් 2012

13 සැප්තැම්බර් 2012

8 අප්‍රේල් 2012

14 ජූලි 2011

18 අප්‍රේල් 2011

17 පෙබරවාරි 2011

13 නොවැම්බර් 2010

20 අගෝස්තු 2010

7 මාර්තු 2010

1 මාර්තු 2010

6 පෙබරවාරි 2010

5 පෙබරවාරි 2010

4 පෙබරවාරි 2010

29 ජනවාරි 2010

20 සැප්තැම්බර් 2009

11 සැප්තැම්බර් 2009

23 අගෝස්තු 2009

22 අගෝස්තු 2009

23 ජූනි 2009

29 මැයි 2009

23 මැයි 2009

2 මැයි 2009

28 මාර්තු 2009

1 පෙබරවාරි 2009

11 අගෝස්තු 2008

29 ජූලි 2008

21 ජූලි 2008

23 ජූනි 2008

23 දෙසැම්බර් 2007

26 ඔක්තෝබර් 2007

20 ඔක්තෝබර් 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ක්‍ෂුද්‍රපාලකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි