පිටුවේ ඉතිහාසය

8 ජනවාරි 2015

14 සැප්තැම්බර් 2014

15 අප්‍රේල් 2013

5 මාර්තු 2013

10 ජනවාරි 2013

3 ජනවාරි 2013

29 නොවැම්බර් 2012

11 නොවැම්බර් 2012

27 ඔක්තෝබර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

9 ඔක්තෝබර් 2012

22 ජූලි 2012

9 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

2 දෙසැම්බර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2010

28 මැයි 2010

5 ජනවාරි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

11 දෙසැම්බර් 2009

15 සැප්තැම්බර් 2009

9 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කළු_මරණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි