පිටුවේ ඉතිහාසය

4 මාර්තු 2017

10 ජූනි 2016

27 ජූනි 2015

12 අගෝස්තු 2014

25 අප්‍රේල් 2014

8 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

9 පෙබරවාරි 2013

1 පෙබරවාරි 2013

26 සැප්තැම්බර් 2012

25 අප්‍රේල් 2012

23 පෙබරවාරි 2012

10 පෙබරවාරි 2012

25 නොවැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

6 නොවැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

24 අගෝස්තු 2011

12 ජූනි 2011

7 අප්‍රේල් 2011

27 ජනවාරි 2011

20 ජනවාරි 2011

17 දෙසැම්බර් 2010

15 නොවැම්බර් 2010

13 නොවැම්බර් 2010

10 නොවැම්බර් 2010

9 නොවැම්බර් 2010

29 ඔක්තෝබර් 2010

27 ඔක්තෝබර් 2010

26 ඔක්තෝබර් 2010

7 පෙබරවාරි 2009

5 දෙසැම්බර් 2008

17 ජූනි 2008

16 ජූනි 2008

12 ජූනි 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කරාටේ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි