පිටුවේ ඉතිහාසය

13 සැප්තැම්බර් 2019

12 පෙබරවාරි 2018

6 පෙබරවාරි 2017

14 සැප්තැම්බර් 2014

1 ජූනි 2013

14 අප්‍රේල් 2013

7 මාර්තු 2013

17 පෙබරවාරි 2013

15 පෙබරවාරි 2013

14 පෙබරවාරි 2013

4 නොවැම්බර් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2012

3 සැප්තැම්බර් 2012

20 අගෝස්තු 2012

19 අගෝස්තු 2012

20 ජූනි 2012

11 ජූනි 2012

2 ජූනි 2012

26 මැයි 2012

19 මාර්තු 2012

12 මාර්තු 2012

10 ජනවාරි 2012

8 ජනවාරි 2012

15 ඔක්තෝබර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

18 සැප්තැම්බර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

30 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

10 මැයි 2011

9 මැයි 2011

31 මාර්තු 2011

23 මාර්තු 2011

14 මාර්තු 2011

13 මාර්තු 2011

6 මාර්තු 2011

1 පෙබරවාරි 2011

22 ඔක්තෝබර් 2010

28 සැප්තැම්බර් 2010

6 සැප්තැම්බර් 2010

7 ජූලි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කතෝලික_සභාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි