පිටුවේ ඉතිහාසය

30 මැයි 2019

16 අගෝස්තු 2018

28 නොවැම්බර් 2017

27 නොවැම්බර් 2017

30 අප්‍රේල් 2015

25 මැයි 2014

26 මාර්තු 2014

4 දෙසැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

9 මාර්තු 2013

15 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

12 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

19 නොවැම්බර් 2012

3 සැප්තැම්බර් 2012

2 අගෝස්තු 2012

1 අගෝස්තු 2012

11 ජූලි 2012

30 ජූනි 2012

29 ජූනි 2012

21 ජූනි 2012

16 ජූනි 2012

13 අප්‍රේල් 2012

28 මාර්තු 2012

24 මාර්තු 2012

20 පෙබරවාරි 2012

6 පෙබරවාරි 2012

1 පෙබරවාරි 2012

23 දෙසැම්බර් 2011

26 නොවැම්බර් 2011

21 නොවැම්බර් 2011

14 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

28 ඔක්තෝබර් 2011

26 ඔක්තෝබර් 2011

22 ඔක්තෝබර් 2011

21 සැප්තැම්බර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

21 ජූලි 2011

14 ජූලි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඕස්ට්‍රේලියාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි