පිටුවේ ඉතිහාසය

1 දෙසැම්බර් 2018

6 අගෝස්තු 2017

2 මාර්තු 2017

24 අප්‍රේල් 2015

24 මැයි 2014

11 මාර්තු 2013

27 සැප්තැම්බර් 2012

17 සැප්තැම්බර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

7 අගෝස්තු 2012

4 අගෝස්තු 2012

28 ජූලි 2012

25 අප්‍රේල් 2012

8 අප්‍රේල් 2012

2 පෙබරවාරි 2012

4 නොවැම්බර් 2011

3 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

31 අගෝස්තු 2011

20 අගෝස්තු 2011

9 අගෝස්තු 2011

27 ජූලි 2011

30 ජූනි 2011

5 මැයි 2011

27 මාර්තු 2011

14 පෙබරවාරි 2011

31 ජනවාරි 2011

8 නොවැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

13 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/එක්ස්_කිරණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි