පිටුවේ ඉතිහාසය

24 අප්‍රේල් 2022

22 අප්‍රේල් 2022

4 සැප්තැම්බර් 2021

28 මාර්තු 2021

20 ජනවාරි 2021

11 සැප්තැම්බර් 2020

22 අප්‍රේල් 2020

25 අප්‍රේල් 2019

22 මැයි 2018

1 දෙසැම්බර් 2017

12 පෙබරවාරි 2017

17 නොවැම්බර් 2015

22 ඔක්තෝබර් 2015

13 ඔක්තෝබර් 2015

22 නොවැම්බර් 2014

26 පෙබරවාරි 2014

11 මාර්තු 2013

8 මාර්තු 2013

5 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

29 නොවැම්බර් 2012

23 නොවැම්බර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

30 සැප්තැම්බර් 2012

29 සැප්තැම්බර් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/එක්සත්_ජනපදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි