පිටුවේ ඉතිහාසය

1 මැයි 2021

30 අප්‍රේල් 2021

29 ඔක්තෝබර් 2020

25 සැප්තැම්බර් 2020

25 ජූලි 2016

29 ජූලි 2013

11 මාර්තු 2013

4 ජූලි 2012

1 ජූනි 2012

17 මැයි 2012

5 මාර්තු 2012

25 දෙසැම්බර් 2011

22 දෙසැම්බර් 2011

13 සැප්තැම්බර් 2011

6 ජූලි 2011

29 මැයි 2011

12 අප්‍රේල් 2011

7 අප්‍රේල් 2011

3 අප්‍රේල් 2011

7 නොවැම්බර් 2010

2 නොවැම්බර් 2010

10 ඔක්තෝබර් 2010

21 සැප්තැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

6 මාර්තු 2009

3 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උෂ්ණත්වය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි