පිටුවේ ඉතිහාසය

25 අප්‍රේල් 2019

11 මාර්තු 2013

13 පෙබරවාරි 2013

7 දෙසැම්බර් 2012

28 ඔක්තෝබර් 2012

6 ඔක්තෝබර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2012

21 සැප්තැම්බර් 2012

7 සැප්තැම්බර් 2012

17 ජූනි 2012

3 ජූනි 2012

2 අප්‍රේල් 2012

29 මාර්තු 2012

11 මාර්තු 2012

3 පෙබරවාරි 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

22 දෙසැම්බර් 2011

14 නොවැම්බර් 2011

24 සැප්තැම්බර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

9 අගෝස්තු 2011

16 ජූලි 2011

14 ජූලි 2011

4 පෙබරවාරි 2011

23 මැයි 2010

4 මැයි 2010

3 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උරුගුවායි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි