පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අගෝස්තු 2016

14 මාර්තු 2015

13 මාර්තු 2015

9 සැප්තැම්බර් 2013

20 අප්‍රේල් 2013

7 මාර්තු 2013

1 ජනවාරි 2013

22 දෙසැම්බර් 2012

2 ජූලි 2012

20 ජූනි 2012

7 මාර්තු 2012

24 පෙබරවාරි 2012

12 දෙසැම්බර් 2011

28 නොවැම්බර් 2011

16 සැප්තැම්බර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

20 ජූනි 2011

6 ජූනි 2011

6 මැයි 2011

2 මැයි 2011

1 මැයි 2011

11 අප්‍රේල් 2011

16 පෙබරවාරි 2011

13 පෙබරවාරි 2011

20 ජනවාරි 2011

12 ජනවාරි 2011

20 දෙසැම්බර් 2010

19 නොවැම්බර් 2010

17 ඔක්තෝබර් 2010

9 සැප්තැම්බර් 2010

27 අගෝස්තු 2010

23 අගෝස්තු 2010

21 ජූලි 2010

2 අප්‍රේල් 2009

16 මාර්තු 2009

24 පෙබරවාරි 2009

11 පෙබරවාරි 2009

6 ජනවාරි 2009

14 නොවැම්බර් 2008

15 ඔක්තෝබර් 2008

20 ජූලි 2008

19 ජූලි 2008

12 ජූනි 2008

30 මැයි 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උද්භිද_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි