පිටුවේ ඉතිහාසය

8 මැයි 2022

11 මාර්තු 2013

23 දෙසැම්බර් 2012

13 දෙසැම්බර් 2012

10 දෙසැම්බර් 2012

7 දෙසැම්බර් 2012

28 සැප්තැම්බර් 2012

30 අගෝස්තු 2012

12 ජූලි 2012

8 ජූනි 2012

23 මැයි 2012

21 අප්‍රේල් 2012

10 අප්‍රේල් 2012

1 අප්‍රේල් 2012

29 මාර්තු 2012

16 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

28 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

22 ජනවාරි 2012

17 ජනවාරි 2012

14 ජනවාරි 2012

10 ජනවාරි 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

18 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

30 ඔක්තෝබර් 2011

24 ඔක්තෝබර් 2011

7 ඔක්තෝබර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

24 සැප්තැම්බර් 2011

14 සැප්තැම්බර් 2011

16 අගෝස්තු 2011

10 ජූලි 2011

27 ජූනි 2011

12 ජූනි 2011

23 මැයි 2011

7 මැයි 2011

21 අප්‍රේල් 2011

6 අප්‍රේල් 2011

21 මාර්තු 2011

16 මාර්තු 2011

15 මාර්තු 2011

26 පෙබරවාරි 2011

31 ජනවාරි 2011

29 ජනවාරි 2011

26 දෙසැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උතුරු_ඇමෙරිකාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි