පිටුවේ ඉතිහාසය

3 සැප්තැම්බර් 2022

1 ජූලි 2022

1 නොවැම්බර් 2019

29 ඔක්තෝබර් 2015

8 මාර්තු 2013

20 පෙබරවාරි 2013

8 පෙබරවාරි 2013

15 දෙසැම්බර් 2012

10 නොවැම්බර් 2012

22 ඔක්තෝබර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

1 සැප්තැම්බර් 2012

19 අගෝස්තු 2012

8 ජූලි 2012

24 ජූනි 2012

17 ජූනි 2012

19 මැයි 2012

22 අප්‍රේල් 2012

6 අප්‍රේල් 2012

3 අප්‍රේල් 2012

30 මාර්තු 2012

12 මාර්තු 2012

29 පෙබරවාරි 2012

31 ජනවාරි 2012

18 දෙසැම්බර් 2011

10 දෙසැම්බර් 2011

27 නොවැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

7 ඔක්තෝබර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

24 අගෝස්තු 2011

13 අගෝස්තු 2011

21 ජූලි 2011

17 ජූලි 2011

14 ජූලි 2011

23 මැයි 2010

29 අප්‍රේල් 2010

21 මැයි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඉරාක_ජනරජය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි