පිටුවේ ඉතිහාසය

25 අප්‍රේල් 2019

13 ජූනි 2018

29 ඔක්තෝබර් 2015

19 සැප්තැම්බර් 2013

19 අප්‍රේල් 2013

8 මාර්තු 2013

19 පෙබරවාරි 2013

8 පෙබරවාරි 2013

24 ජනවාරි 2013

9 දෙසැම්බර් 2012

31 ඔක්තෝබර් 2012

9 ඔක්තෝබර් 2012

6 ඔක්තෝබර් 2012

22 සැප්තැම්බර් 2012

21 සැප්තැම්බර් 2012

20 සැප්තැම්බර් 2012

19 සැප්තැම්බර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

7 අගෝස්තු 2012

25 ජූනි 2012

17 ජූනි 2012

24 මැයි 2012

23 අප්‍රේල් 2012

7 අප්‍රේල් 2012

29 මාර්තු 2012

3 මාර්තු 2012

1 මාර්තු 2012

31 ජනවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

4 ජනවාරි 2012

18 දෙසැම්බර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

21 ජූලි 2011

18 ජූලි 2011

17 ජූලි 2011

8 ජූලි 2011

3 ජූනි 2011

13 මැයි 2011

10 මැයි 2011

5 මැයි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඉන්දුනීසියාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි