පිටුවේ ඉතිහාසය

2 දෙසැම්බර් 2015

15 ජනවාරි 2014

28 ජූනි 2013

17 මැයි 2013

15 අප්‍රේල් 2013

15 මාර්තු 2013

8 ජනවාරි 2013

2 ජනවාරි 2013

7 ජූලි 2012

20 ජූනි 2012

15 මැයි 2012

2 අප්‍රේල් 2012

21 දෙසැම්බර් 2011

20 නොවැම්බර් 2011

22 ජූලි 2011

4 ජූලි 2011

30 අප්‍රේල් 2011

4 දෙසැම්බර් 2010

23 ඔක්තෝබර් 2010

5 ඔක්තෝබර් 2010

24 ජූලි 2010

27 දෙසැම්බර් 2009

18 ඔක්තෝබර් 2009

12 අගෝස්තු 2009

30 ජූලි 2009

29 ජූනි 2009

22 ජූනි 2009

3 ජූනි 2009

27 අප්‍රේල් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඉන්ද්‍රජාල" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි