පිටුවේ ඉතිහාසය

6 සැප්තැම්බර් 2021

22 අප්‍රේල් 2018

22 දෙසැම්බර් 2017

25 මැයි 2016

5 දෙසැම්බර් 2015

13 ජූලි 2015

28 අප්‍රේල් 2015

28 නොවැම්බර් 2014

7 මැයි 2014

7 ජනවාරි 2014

11 මාර්තු 2013

20 පෙබරවාරි 2013

8 පෙබරවාරි 2013

27 ජනවාරි 2013

17 දෙසැම්බර් 2012

6 ඔක්තෝබර් 2012

1 ඔක්තෝබර් 2012

28 සැප්තැම්බර් 2012

15 අගෝස්තු 2012

5 අගෝස්තු 2012

4 අගෝස්තු 2012

3 අගෝස්තු 2012

1 අගෝස්තු 2012

10 ජූලි 2012

23 ජූනි 2012

12 ජූනි 2012

18 මැයි 2012

12 මැයි 2012

29 මාර්තු 2012

22 මාර්තු 2012

28 ජනවාරි 2012

26 ජනවාරි 2012

2 ජනවාරි 2012

24 දෙසැම්බර් 2011

10 දෙසැම්බර් 2011

24 නොවැම්බර් 2011

2 නොවැම්බර් 2011

22 ඔක්තෝබර් 2011

9 ඔක්තෝබර් 2011

21 සැප්තැම්බර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

15 අගෝස්තු 2011

5 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

18 ජූලි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඉංග්‍රීසි_භාෂාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි