පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

23 ජනවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

12 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

17 දෙසැම්බර් 2012

16 දෙසැම්බර් 2012

11 දෙසැම්බර් 2012

9 නොවැම්බර් 2012

3 නොවැම්බර් 2012

2 නොවැම්බර් 2012

25 සැප්තැම්බර් 2012

24 සැප්තැම්බර් 2012

17 සැප්තැම්බර් 2012

27 අගෝස්තු 2012

26 අගෝස්තු 2012

9 ජූලි 2012

28 ජූනි 2012

26 ජූනි 2012

14 ජූනි 2012

11 මැයි 2012

22 අප්‍රේල් 2012

6 අප්‍රේල් 2012

4 අප්‍රේල් 2012

3 අප්‍රේල් 2012

25 මාර්තු 2012

23 මාර්තු 2012

4 මාර්තු 2012

29 ජනවාරි 2012

14 ජනවාරි 2012

2 ජනවාරි 2012

31 ඔක්තෝබර් 2011

28 ඔක්තෝබර් 2011

27 ඔක්තෝබර් 2011

23 ඔක්තෝබර් 2011

13 ඔක්තෝබර් 2011

12 ඔක්තෝබර් 2011

11 ඔක්තෝබර් 2011

8 ඔක්තෝබර් 2011

7 ඔක්තෝබර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

2 සැප්තැම්බර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඇපල්_ඉන්කෝපරේෂන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි