පිටුවේ ඉතිහාසය

6 නොවැම්බර් 2019

12 නොවැම්බර් 2018

5 සැප්තැම්බර් 2017

15 ජූලි 2016

1 පෙබරවාරි 2016

30 ජනවාරි 2016

21 නොවැම්බර් 2015

12 සැප්තැම්බර් 2015

6 මැයි 2014

9 මැයි 2013

11 මාර්තු 2013

17 ජනවාරි 2013

30 නොවැම්බර් 2012

16 නොවැම්බර් 2012

17 අගෝස්තු 2012

16 මැයි 2012

22 අප්‍රේල් 2012

24 දෙසැම්බර් 2011

26 නොවැම්බර් 2011

22 ඔක්තෝබර් 2011

19 අගෝස්තු 2011

24 ජූලි 2011

14 අප්‍රේල් 2011

9 අප්‍රේල් 2011

13 දෙසැම්බර් 2010

17 නොවැම්බර් 2010

27 සැප්තැම්බර් 2010

26 සැප්තැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ආරෝග්‍යශාලා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි