පිටුවේ ඉතිහාසය

1 ඔක්තෝබර් 2017

11 අගෝස්තු 2016

3 දෙසැම්බර් 2015

2 දෙසැම්බර් 2015

2 ජූලි 2015

30 මැයි 2015

15 මාර්තු 2013

14 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

13 පෙබරවාරි 2013

4 පෙබරවාරි 2013

8 ඔක්තෝබර් 2012

9 සැප්තැම්බර් 2012

28 ජූනි 2012

1 ජූනි 2012

23 මාර්තු 2012

24 ජනවාරි 2012

28 දෙසැම්බර් 2011

4 දෙසැම්බර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

11 අගෝස්තු 2011

26 ජූලි 2011

4 ජූනි 2011

1 මැයි 2011

8 අප්‍රේල් 2011

8 ජනවාරි 2011

28 නොවැම්බර් 2010

26 නොවැම්බර් 2010

8 නොවැම්බර් 2010

5 ඔක්තෝබර් 2010

28 සැප්තැම්බර් 2010

22 සැප්තැම්බර් 2010

19 අගෝස්තු 2010

11 අගෝස්තු 2010

29 ජූලි 2010

21 ජූනි 2010

27 මැයි 2010

8 මැයි 2010

30 අප්‍රේල් 2010

20 අප්‍රේල් 2010

26 පෙබරවාරි 2010

25 පෙබරවාරි 2010

17 පෙබරවාරි 2010

8 පෙබරවාරි 2010

24 ජනවාරි 2010

15 දෙසැම්බර් 2009

27 සැප්තැම්බර් 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ආන්ධ්‍ර_ප්‍රදේශ්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි