පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2016

12 දෙසැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

15 පෙබරවාරි 2013

22 ජූලි 2012

5 අප්‍රේල් 2012

28 මාර්තු 2012

29 පෙබරවාරි 2012

22 ජනවාරි 2012

15 ජනවාරි 2012

6 ජනවාරි 2012

5 ජනවාරි 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

28 ඔක්තෝබර් 2011

27 ඔක්තෝබර් 2011

27 අගෝස්තු 2011

24 අගෝස්තු 2011

19 ජූලි 2011

6 ජූලි 2011

29 ජූනි 2011

19 ජූනි 2011

2 මාර්තු 2011

1 ජනවාරි 2011

10 නොවැම්බර් 2010

17 ඔක්තෝබර් 2010

10 ඔක්තෝබර් 2010

29 සැප්තැම්බර් 2010

28 සැප්තැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අර්ධ_සන්නායක" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි